Årsmöte 26/8 kl 19:00

12 maj, 2020

Wings styrelse får härmed kalla till årsmöte den 26 augusti 2020 kl 19:00 på Best Western Plus Park Airport Hotell i Arlandastad (Bristagatan 16).

Föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och protokollförare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/bokslut för senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret:
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år,
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c) en eller flera suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett år,
d) revisorer för en tid av ett år,
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
13. Övriga frågor.

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisorns berättelse, verksamhetsplan/budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att finnas tillgängliga för medlemmar en (1) vecka före årsmötet på kansliet.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs enligt Wings stadgar att medlemmen fyllt 18 år, att medlemskapet har beviljats och att medlemsavgiften har betalats senast två månader före årsmötet.

Kontakta gärna kansli@wingshockey.se om du har frågor.

Väl mött!

Ad