Rapport från Wings årsmöte

18 juni, 2019

Idag höll Wings årsmöte på Best Western hotell i Arlandastad. Vid årsmötet genomgicks föreningens årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2018/2019.  Årsmötet beslutade bland annat att bevilja styrelsen ansvarsfrihet, att behålla nuvarande medlemsavgift om 200 kronor, att godkänna den föredragna verksamhetsplanen och budgeten för 2019/2020 samt att ge den tillträdande styrelsen i uppdrag att ta ställning till det förslag om logga som väckts genom en motion. Vidare beslutade styrelsen att välja en styrelse enligt följande:

  1. Johan Karlsson (ordf), omval  (1 år)
  2. Thomas Helander, omval (1 år).
  3. Mattias Stegfeldt, omval (2 år).
  4. Catrine Wisemark, omval (2 år).
  5. Per Ottenström, nyval (2 år).
  6. Jesper Romell, nyval (1 år).
  7. Henrik Larsson. Kvarstår. Valdes förra året för en period om 2 år.
  8. Tommy Larsson. Kvarstår. Valdes förra året för en period om 2 år.
  9. Annika Bröms. Kvarstår. Valdes förra året för en period om 2 år.

Årsmötet beslutade vidare att välja Mats Grewe som suppleant (1 år) och Nils Pehrson som revisor (1 år). Vidare valde årsmötet Louisa Bergvall och Jenny Göransson till ledamöter i valberedningen.

Årsmötet avlöpte i god ordning och anda.  Vi hälsar våra nya ledamöter Per Ottenström och Jesper Romell varmt välkomna i styrelsen. Vi vill framföra ett stort varmt tack till våra avgående ledamöter Elinor Hultgren och Mats Grewe som båda varit med i styrelsearbetet i tre säsonger. Ett stort varmt tack också till Louisa Bergvall som på mycket kort varsel åtog sig att leda årsmötet samt till Azizssons som lät oss genomföra mötet på deras fina hotell i Arlandastad.

Efter årsmötet höll styrelsen ett konstituerande styrelsemöte. Därvid beslutades att Johan Karlsson och Thomas Helander var för sig tecknar föreningens firma, att utse Annika Bröms till styrelsens vice ordförande och att fastställa en arbetsordning, attestrutin och ett mötesschema för styrelsen.

Nu ser vi fram att kavla upp ärmarna för att tillsammans med alla andra engagerade personer ta Wings till nya höjder.

//

Styrelsen

Ad