Kallelse årsmöte

23 maj, 2019

Styrelsen får härmed kalla medlemmarna i Wings HC Arlanda till årsmöte i enlighet med Wings Stadgar (2015-08-13).

Datum: Tisdag 18/6 2019
Tid: 18:30
Plats: Best Western, Arlanda Hotellby

Föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och protokollförare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/bokslut för senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret:
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år,
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c) en eller flera suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett år,
d) revisorer för en tid av ett år,
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
13. Övriga frågor.

Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift om 200 kronor.

Motioner:
Eventuella motioner (motiverat förslag till beslut) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Motioner kan skickas till kansli@wingshockey.se.

Övrigt:

Vid föregående årsmöte utsågs inte någon valberedning. Valbara ledamöter saknades. Av den nuvarande styrelsen står följande ledamöter till förfogande för omval: Johan Karlsson (ordf), Annika Bröms, Thomas Helander, Henrik Larsson, Tommy Larsson, Mathias Stegfeldt och Cathrine Wisemark. Som nya ledamöter i Wings styrelse står Jesper Romell och Per Ottenström till förfogande för val. Om samtliga dessa väljs är styrelsen fulltalig med nio (9) ledamöter inklusive ordförande. Nuvarande styrelseledamöterna Mats Grewe och Elinor Hultgren har av tidsskäl valt att inte stå till förfogande för omval som ordinarie ledamöter. Mats Grewe står till förfogande som suppleant.

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse, verksamhetsplan/budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmar en (1) vecka före årsmötet på kansliet.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs enligt Wings Stadgar att medlemmen fyllt 18 år, att medlemskapet har beviljats och att medlemsavgiften har betalats senast två månader före årsmötet. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt. Till årsmötet är även föräldrar till medlemmar välkomna.

Kontakta gärna johan.karlsson@wingshockey.se eller kansli@wingshockey.se om du har frågor.

Väl mött!

Ad