Kallelse årsmöte

1 maj, 2018

Styrelsen får härmed kalla medlemmarna i Wings HC Arlanda till årsmöte.

Datum: Torsdag 31 maj 2018
Tid: 19:00
Plats: Caféterian, Pinbackshallen

Föredragningslista:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och protokollförare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/bokslut för senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret:
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgift.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år,
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,
c) en eller flera suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid av ett år,
d) revisorer för en tid av ett år,
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
13. Övriga frågor.

Styrelsens förslag:
Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift om 200 kronor.

Motioner:
Eventuella motioner (motiverat förslag till beslut) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Motioner kan skickas till kansli@wingshockey.se.

Övrigt:
Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse, verksamhetsplan/budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmar en (1) vecka före årsmötet på kansliet.

Kontakta gärna styrelsen, valberedningen eller kansliet om du har frågor.

Väl mött den 31/5 2018.

Ad
Ad